IRENE SÁNCHEZ MORENO

Nostalgia - 2017. Oil on canvas. 40 x 40 cm.